Obchodné podmienky


I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci”) a predávajúcim – spoločnosťou Modal s. r. o. (ďalej len “predávajúci”) v oblasti výživových doplnkov (ďalej len „tovar”).
 2. Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.speedano.sk internetový obchod (ďalej len “e-shop”), v ktorom ponúka svoj tovar a služby ku kúpe neobmedzenému počtu kupujúcich.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú v e-shope, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúcemu záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 5. Predávajúcim je spoločnosť:
  Modal s. r. o.
  Sídlo: Kuzmányho 2, Banská Bystrica 974 01
  IČO: 52 663 655
  DIČ: 2121112202
  IČ DPH: SK2121112202 
  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42358/S
  Tel. kontakt: 0948 494 660
  Email: info@speedano.sk
 6. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ide o spotrebiteľa v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

II. Objednávka

 1. Kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na základe objednávky.
 2. Na uskutočnenie objednávky kupujúci nie je povinný registrovať sa. Registrácia je dobrovoľná a kupujúci pri nej uvedie nasledovné údaje:
  • Spotrebiteľ - meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a prípadne fakturačnú adresu,
  • Fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,
  • Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,
  • telefonický kontakt,
  • emailový kontakt.
 3. Objednávka prostredníctvom e-shopu sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ, okrem identifikačných údajov kupujúceho uvedených pri registrácii, obsahuje nasledovné údaje:
  • názov tovaru uvedením druhového a typového označenia,
  • počet objednávaných kusov,
  • spôsob platby,
  • spôsob dodania,
  • dátum objednania.
 4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom e-shopu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.
 5. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, pôjde o návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 z. o v znení neskorších predpisov.
 6. Všetok ponúkaný tovar je dostupný skladom. Pokiaľ je uvedené, že tovar nie je dostupný, predávajúci oznámi kupujúcemu dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailovom na základe dopytu pred odoslaním objednávky.

 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka zaevidovaná v informačnom systéme predávajúceho. Po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, označené ako „Potvrdenie objednávky“ na ním určenú emailovú adresu, ktoré bude obsahovať číslo objednávky a ostatné údaje objednávky kupujúceho.
 2. Momentom doručenia Potvrdenia objednávky kupujúcemu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

IV. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte predtým, ako bude doručená predávajúcemu. Kupujúci má právo odvolať objednávku v lehote do 24 hodín po doručení objednávky predávajúcemu, pokiaľ odvolanie objednávky doručí predávajúcemu skôr, než predávajúci doručí kupujúcemu „Potvrdenie objednávky“.
 2. Kupujúci je povinný uviesť v zrušení/odvolaní objednávky obsahové náležitosti objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť tento preddavok v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 3. V prípade, ak predávajúci po zaevidovaní objednávky nebude schopný dodať kupujúcemu tovar, predávajúci informuje kupujúceho emailom o zmene parametrov objednávky (protinávrh). Kupujúci má právo protinávrh predávajúceho buď akceptovať alebo odmietnuť formou emailu. V prípade, že kupujúci pred odmietnutím protinávrhu už zaplatil predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť tento preddavok v lehote 14 dní odo dňa odmietnutia protinávrhu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

V. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve, akosti a vyhotovení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom aby predišiel jeho poškodeniu.
 2. Ak má predávajúci podľa zmluvy odoslať tovar, môže tak urobiť s podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len po zaplatení kúpnej ceny.
 3. Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru.
 4. Kupujúcemu je tovar dodaný spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. osobný odber tovaru po predchádzajúcej dohode možný len v Banskej Bystrici (cena: 0.00 Eur) – pri osobnom odbere sa požaduje úhrada za tovar vopred na účet predávajúceho alebo platba kartou na mieste odberu.
  2. zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v SR prostredníctvom Slovenskej pošty: pri platbe na účet predávajúceho vopred je cena prepravy 3,00 Eur; pri doručení na dobierku je cena prepravy 4,50 Eur.
  3. zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v SR prostredníctvom Kuriérskej služby: pri platbe na účet predávajúceho vopred je cena prepravy 3,48 Eur; pri doručení na dobierku je cena prepravy 4,98 Eur.
  4. zaslanie tovaru na pobočku Zásielkovne v SR prostredníctvom služby Zásielkovňa: pri platbe na účet predávajúceho vopred je cena prepravy 2,80 Eur; pri doručení na dobierku je cena prepravy 4,30 Eur.
  5. zaslanie tovaru do Českej republiky na adresu kupujúceho spôsobom zvoleným predajcom: možné len pri platbe na účet predávajúceho vopred alebo platbe online kartou vopred, cena 7,00 Eur pre doručenie kuriérskou službou a cena 3,70 pre doručenie cez Zásielkovňu.
  6. zaslanie tovaru do krajín Európskej únie mimo ČR na adresu kupujúceho spôsobom zvoleným predajcom: možné len pri platbe na účet predávajúceho vopred alebo platbe online kartou vopred a po obojstranne potvrdenej dohode o poštovnom prostredníctvom výmeny mejlov (info@speedano.sk).
 5. Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho. Doba expedície sú 3 pracovné dni odo dňa pripísania platby na účet alebo odo dňa úhrady online kartou alebo dňa potvrdenia objednávky pri platbe za tovar na dobierku. Doba expedície znamená, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.
 6. Ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní, a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá môže zastúpiť kupujúceho na základe zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti na prevzatie tovaru v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci.
 7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.
 8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo jeho zástupca s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 9. Pokiaľ predávajúci nemôže odoslať tovar z dôvodov na strane dodávateľa ako osoby, od ktorej tovar kupuje, predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti zaslaním e-mailovej správy alebo SMS.
 10. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal pred jeho prevzatím. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamácie vady tovaru.
 11. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
  1. obchodné meno a sídlo predávajúceho,
  2. adresa prevádzkarne
  3. dátum predaja,
  4. názov a množstvo tovaru,
  5. cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil,
  6. pri predaji tovaru s následnou dodávkou adresa miesto určenia, dátum a čas dodávky.
 12. Doklad o kúpe tovaru podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom.
 13. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ potvrdenie objednávky bude obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v písomnej informácii priloženej k tovaru. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. obsiahnuté vo VOP, budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

 1. Vlastníctvo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci prevzatím veci v mieste dodania ním určenom.  Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, včítane úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.

VII. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v e-shope vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa týchto VOP. Kúpna cena a náklady s dodaním tovaru sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 1. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru, pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr objednať od tretej osoby alebo pokiaľ sa objednaný tovar dodáva odoslaním prostredníctvom dopravcu a kupujúci nepožiada o zaplatenie kúpnej ceny formou dobierky.
 1. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny po potvrdení objednávky formou:
 • hotovostnou platbou pri dodávke Slovenskou poštou (s dobierkou: + 4,60 Eur),
 • hotovostnou platbou pri dodávke Kuriérskou službou (s dobierkou: + 4,90 Eur),
  úhradou vopred na účet predávajúceho pri dodávke Slovenskou poštou (+ 2,60 Eur),
 • úhradou vopred na účet predávajúceho pri dodávke Kuriérskou službou (+ 2,90 Eur),
 • úhradou vopred na účet predávajúceho v prípade, že si kupujúci objednáva tovar podľa vlastných špecifikácií,
 • úhradou vopred na účet predávajúceho v prípade, že si kupujúci vyzdvihne tovar osobne (+0 Eur).
 1. Tovar sa považuje za uhradený v momente hotovostnej úhrady Slovenskej pošte/Kuriérskej službe alebo v momente pripísania celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

VIII. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

 1. Ustanovenia tohto článku VIII. VOP o zodpovednosti za vady tovaru a záruke sa vzťahujú na spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré výslovne upozornil.
 1. Záručná doba pri predaji tovaru spotrebiteľom je 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Dátum minimálnej trvanlivosti je dátum, do ktorého kozmetických výrobok pri dodržaní vhodných podmienok skladovania naďalej spĺňa svoju pôvodnú funkciu a je bezpečný pre zdravie ľudí.
 2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 1. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
  1. mechanickým poškodením v dôsledku nesprávneho zaobchádzania resp. zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,
  2. bežným opotrebením resp. zmenou na spotrebnom materiáli,
  3. zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,
  4. omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného tovaru v e-shope pri objednávaní tovaru,
  5. použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania
  6. neodborným zásahom do tovaru - miešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.

IX. Reklamácia tovaru

 1. Ustanovenia tohto článku IX. VOP o reklamácii tovaru sa vzťahujú na kupujúcich - spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.
 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim.
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • V prípade reklamácie:
 1. 1 ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
  • aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
  • namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo:

 • na výmenu veci alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 1. 2 ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
  • na výmenu veci alebo
  • odstúpiť od zmluvy

V prípade inej neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.
 4. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej chyby a k jej odstráneniu. Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva a po ukončení reklamácie je kupujúci povinný na výzvu predávajúceho tovar prevziať späť. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie vo výške 0,05 % z hodnoty tovaru za každý deň omeškania.

X. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ustanovenia tohto článku X. VOP o odstúpení sa vzťahujú na kupujúcich – spotrebiteľov. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v zák. č. 513/1991 Z.z., Obchodnom zákonníku v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru z kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak a predávajúci nesplní povinnosť dodať objednaný tovar v lehote 30 dní a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, spotrebiteľ má prvá odstúpiť od zmluvy
 4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvyu predávajúceho v listinnej podobe doručením odstúpenia na adresu sídla predávajúceho alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. faxom alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
 5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Modal, s. r. o.
Sídlo: Kuzmányho 2, Banská Bystrica 974 01
IČO: 52 663 655 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42358/S

 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
 • Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
 • Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 1. Predávajúci je povinný:
  • bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,
  • vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 3. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Spotrebiteľ taktiež nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 7. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu právo na náhradu škody.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade:
  • vypredania zásob,
  • nedostupnosti tovaru,
  • vyššej moci,
  • nedodania tovaru kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej cene,
  • omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
 9. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru má predávajúci právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadobudnutím a dodaním tovaru kupujúcemu vrátane poplatku za uskladnenie.
 10. Predávajúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za objednaný tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.

XI. Doba trvania zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu splnenia záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a súčasne splnenia záväzku kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.

XII. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

Úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave Ružinovská 8
820 09 Bratislava
tel. č. + 421 917 426 111
fax č. 02/43338 288

XIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a  podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.
 3. Návrh musí obsahovať
  • a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • b) presné označenie predávajúceho,
  • c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  • e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  • f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.
 4. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online (platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP okrem prípadu uzavretia kúpnej zmluvy so spotrebiteľom. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu.
 4. Kupujúci má právo požiadať pred odoslaním objednávky o zasielanie informačných letákov a reklamných emailov a textovej správy (SMS) od predávajúceho, pričom ich zasielanie môže byť kedykoľvek kupujúcim zrušené zaslaním emailu na adresu predávajúceho.
 5. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v e-shope, a to zaslaním emailu so žiadosťou o zrušenie registrácie na adresu predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho.
 6. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 7. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak kupujúcim je podnikateľ a Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z. ak je kupujúcim spotrebiteľ.
 8. Akékoľvek spory, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú predmetom civilného sporového konania v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z.